top of page
pracovni-stul02WEB.jpg
Poskytuji komplexní architektonické, projekční a konzultační služby s individuálním přístupem podle potřeb klienta. Zde je stručný výčet jednotlivých projekčních fází, které nabízím.
 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 
  • územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
  • dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • dokumentace pro ohlá­šení stavby nebo sta­vební povo­lení (DSP)
  • dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS)
  • dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
  • sku­tečné pro­ve­dení stavby
 
OBSTARÁNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK PRO STAVEBNÍ ÚŘAD
VYŘÍZENÍ OHLÁŠENÍ STAVBY A STAVEBNÍHO POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)
 
SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI
 
  • spo­lu­práce při výběru dodavatele 
  • spo­lu­práce během pro­vá­dění stavby - autor­ský tech­nický dozor (ATD)
  • zajiš­tění tech­nic­kého dozoru sta­veb­níka (inves­tor­ský tech­nický dozor TDI)
  • spo­lu­práce po dokon­čení stavby a uve­dení stavby do užívání
 
NÁVRH A REALIZACE INTERIÉRU
 
FOTOREALISTICKÉ VIZUALIZACE A VIDEOPREZENTACE
TVORBA ARCHITEKTONICKÝCH MODELŮ
 
 
 
bottom of page