DOSTAVBA KNIHOVNY - Stockholm

 

ROK: 2006

 

MODEL: kombinovaná technika

 

 

model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model
pracovní model